Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego e-mechanik.info

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) firmie – rozumie się przez to przedsiębiorcę działającego pod firmą, który prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową związaną ze świadczeniem usług mechaniki samochodowej,
2) ogłoszeniodawcy – rozumie się przez to firmę świadczącą usługi mechaniki samochodowej, która zamieszcza informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności w portalu,
3) profilu firmy – rozumie się przez to miejsce w portalu e-mechanik.info, w którym umieszczane są informacje na temat prowadzonej przez firmę działalności oraz zdjęcia,
4) portalu – rozumie się przez to portal internetowy e-mechanik.info
5) użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która korzysta z portalu i nie posiada zamieszczonego w nim profilu firmy,
6) reklamodawcy – rozumie się przez to przedsiębiorstwa działające pod firmą, które odpłatnie korzystają z powierzchni reklamowej portalu e-mechanik.info
7) właścicielu portalu- rozumie się przez to FHU LINNERS-BUD ul. Ks. Roboty79, 44-186 Gierałtowice zarejestrowaną przez Urząd Miejski w Gliwicach w CEIDG pod numerem NIP 9691172405

Postanowienia ogólne

1) Portal e-mechanik.info jest miejscem, w którym zamieszczane są informacje dotyczące prowadzonej przez Firmy meblarskie działalności gospodarczej rozumiane jako zaproszenie do zawarcia umowy a nie ofertę, a które udostępniane są Użytkownikom portalu.
2) Informacje, zdjęcia, znaki graficzne oraz inne materiały zamieszczane w Portalu przez Ogłoszeniodawców podlegają ochronie prawnej i stanowią ich własność. Użytkownik może zapoznawać się z zaproszeniami do zawarcia umowy Ogłoszeniodawców. Wykorzystywanie informacji umieszczonych w Portalu w inny sposób jest zabronione. Portal zastrzega sobie prawo do wyświetlania ich na stronach partnerskich, co nie pociąga dodatkowych kosztów ze stron Ogłoszeniodawcy. Dane wprowadzane przez Ogłoszeniodawcę nie mogą naruszać praw osób trzecich. Portal e-mechanik.info pociągnie do odpowiedzialności finansowej Ogłoszeniodawcę w przypadku umieszczanie przez niego bezprawnych danych i poniesienia przez Portal kosztów w zawiązku z wytoczonymi względem niego roszczeniami.
3) Niedozwolone jest zamieszczanie treści o charakterze pornograficznym ani naruszających dobra osobiste osób fizycznych lub prawnych.
4) Kopiowanie i przetwarzanie jakichkolwiek elementów Portalu bez zgody właściciela jest zabronione.
5) Zabrania się prowadzenia działań zmierzających do uniemożliwienia lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania Portalu. Portal zastrzega sobie roszczenie do naprawienia szkody.
6) Osoba zamieszczająca informacje w Portalu dotyczące działalności Firmy oświadcza, że jest upoważniona do jej reprezentowania.
7) Zarejestrowanie Firmy w portalu e-mechanik.info polega na wypełnieniu wymaganych danych w formularzu znajdującym się pod adresem http://e-mechanik.info/potwierdzenie-ogloszenia/ oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu. Jest to jednoznaczne z zawarciem umowy z Portalem e-mechanik.info na zasadach określonych w Regulaminie. W trakcie zmiany przez Ogłoszeniodawcę pakietu akceptacja Regulaminu pozostaje w mocy, ponowne jego zatwierdzenie nie jest wymagane.
8) Autorskie prawa majątkowe związane z warstwą techniczną i graficzną funkcjonowania Portalu przysługują Portalowi e-mechanik.info
9) Dane Ogłoszeniodawcy są samodzielnie przez niego uzupełniane i aktualizowane, jeżeli w trakcie trwania umowy uległy zmianie.
10) Materiały przekazane przez Ogłoszeniodawcę do publikacji stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Portal zastrzega sobie prawo do wyświetlania ich na stronach partnerskich, co nie pociąga dodatkowych kosztów ze stron Ogłoszeniodawcy. Dane wprowadzane przez Ogłoszeniodawcę nie mogą naruszać praw osób trzecich. Portal
e-mechanik.info pociągnie do odpowiedzialności finansowej Ogłoszeniodawcę w przypadku umieszczanie przez niego bezprawnych danych i poniesienia przez portal kosztów w zawiązku z wytoczonymi względem niego roszczeniami.

11) Akceptacja przez Firmę niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację jej danych, materiałów graficznych i tekstowych w Portalu e-mechanik.info i jego serwisach partnerskich. Portal e-mechanik.info zastrzega sobie prawo do edytowania danych zawierających błędy językowe i zawierających treści nie związane z przeznaczeniem Portalu.
12) Akceptacja przez Firmę niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgodny na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jej danych przez Portal do celów zgodnych z jego przeznaczeniem (publikacji danych Firmy i ich wykorzystania w trakcie wystawiania rachunków).
13) Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem, że Firma została poinformowana o możliwości wglądu do danych i ich edycji.
14) Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Firmę jest jednocześnie zgodą na nagrywanie, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie rozmów telefonicznych z konsultantem do celów realizacji umowy przez Portal e-meble.info i jego partnerów handlowych.
15) Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Firmę jest jednoznaczna ze zgodą na zamieszczanie tekstów reklamowych i informacyjnych podmiotów współpracujących z Portalem e-mechanik.info na stronie portalu. Teksty te nie będą umieszczane w płatnych profilach Firmy (Pakiet Premium i Pakiet Premium Max).

Prawa i obowiązki

1) Użytkownik ma prawo do zapoznania się z danymi Ogłoszeniodawców zamieszczanymi w Portalu.
2) Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych danych, które nie wprowadzają Użytkownika w błąd, są rzetelne i prawdziwe.
3) Ogłoszeniodawca może umowę rozwiązać z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dostarczone drogą pisemną na adres stanowiący siedzibę właściciela portalu.
Okres miesięcznego wypowiedzenia rozpoczyna się wraz z dostarczeniem wypowiedzenia do siedziby właściciela Portalu e-mechanik.info i jest skuteczne wraz z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
4) Portal ma prawo do edytowania danych zamieszczonych przez Ogłoszeniodawców korzystających z Pakietu Standard, Pakiety Premium i Pakietu Premium Max.
5) Portal ma prawo do usuwania profili firm korzystających z Pakietu Standard, jeżeli zamieszczony przez Ogłoszeniodawcę opis działalności nie będzie wyczerpujący.
6) Portal ma prawo do usuwania profili firm korzystających z Pakietu Standard, które nie prowadzą działalności związanej ze świadczeniem usług mechaniki samochodowej.
7) Firma ma prawo do skorzystania z jednego z trzech pakietów- Pakietu Standard, Pakietu Premium, Pakietu Premium Max.
8) Ogłoszeniodawca ma prawo do zmiany Pakietu Standard na Pakiet Premium bądź Pakiet Premium Max bądź Pakietu Premium na Pakiet Premium Max. Nie ma możliwości zmiany Pakietu Premium i Pakietu Premium Max na Pakiet Standard ani Pakietu Premium Max na Pakiet Premium. Zmiana Pakietu Standard na Pakiet Premium lub Pakietu Standard na Pakiet Premium Max może być dokonywana w każdym momencie samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę lub na jego zlecenie przez konsultanta Portalu. Zmiana Pakietu Premium na Pakiet Premium Max jest dokonywana samodzielnie przez Ogłoszeniodawcę lub konsultanta portalu na jego zlecenie, jeżeli do zmiany Pakietu dochodzi w trakcie trwania umowy uprzednio zawartej z portalem na okres, który pozostał do jej wygaśnięcia. Przedłużenie umowy dotyczącej korzystania z Pakietu Premium bądź Premium Max przez Ogłoszeniodawcę z portalem po wygaśnięciu umowy dotychczasowej możliwe jest poprzez samodzielny wybór Pakietu na stronie Portalu przez Ogłoszeniodawcę bądź na jego zlecenie przy pomocy konsultanta Portalu. Przedłużenie przez Ogłoszeniodawcę trwania umowy dotyczącej korzystania z Pakietu Premium bądź Premium Max albo wydłużenie okresu trwania umowy, która nie uległa wygaśnięciu możliwe jest poprzez zlecenie złożone konsultantowi Portalu. Zmiana Pakietu Premium na Pakiet Premium Max wiążąca się ze zmianą trwania umowy dotyczącej korzystania przez Ogłoszeniodawcę z Pakietu Premium na dłuższy okres możliwa jest poprzez zlecenie złożone przez Ogłoszeniodawcę konsultantowi portalu.
9) Pakiet Standard jest bezpłatny i bezterminowy. W każdym momencie jego trwania Ogłoszeniodawca może zmienić Pakiet Standard na Pakiet Premium bądź Pakiet Standard na Pakiet Premium Max. Pakiet Standard zostaje aktywowany po uzupełnieniu przez Firmę wymaganych danych i treści oraz akceptacji przez nią niniejszego Regulaminu. Akceptacja niniejszego Regulaminu i wybór pakietu są jednoznaczne z zawarciem umowy i rozpoczęciem świadczenia usługi przez Portal e-mechanik.info na rzecz Ogłoszeniodawcy.
10) Portal e-mechanik.info zastrzega sobie prawo do usuwania wielu kont założonych przez jedną firmę korzystającą z Pakietu Standard.
11) Pakiet Premium i Pakiet Premium Max są odpłatne i terminowe. Firma zawiera umowę na okres 12 miesięcy.
12) Pakiet Premium i Pakiet Premium Max zostają aktywowane po uzupełnieniu przez Firmę wymaganych danych i treści oraz akceptacji przez nią niniejszego Regulaminu. Chwila akceptacji niniejszego Regulaminu i wybór Pakietu Premium lub Pakietu Premium Max jest jednoznaczna z zawarciem umowy i rozpoczęciem świadczenia usługi przez Portal e-mechanik.info na rzecz Ogłoszeniodawcy na dwunastomiesięczny okres. Portal e-meble.info zobowiązuje się do wystawienia rachunku Ogłoszeniodawcy dotyczącego wybranego przez niego Pakietu w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia świadczenia usługi. W przypadku zmiany Pakietu Premium na Pakiet Premium Max, zawarcie umowy i rozpoczęcie świadczenia usługi przez Portal
e-mechanik.info na rzecz Ogłoszeniodawcy jest jednoznaczne z wyborem Pakietu Premium Max przez Ogłoszeniodawcę. Jest to równoznaczne także z powstaniem zobowiązania do dokonania płatności stanowiącej różnicę między ceną Pakietu Premium a ceną Pakietu Premium Max z uwzględnieniem ilości dni wykorzystanych w Pakiecie Premium.

13) Szczegółowy opis pakietów, a zwłaszcza ich cen, czasu trwania i funkcji zamieszczony jest pod adresem http://e-mechanik.info/ceny-pakietow/ Opis, czas trwania i rodzaj pakietu wybranego przez Ogłoszeniodawcę jest integralną częścią niniejszego Regulaminu. Wysokość wskazanych cen jest całkowitym kosztem poniesionym przez Ogłoszeniodawcę związanym z korzystaniem z danej usługi na rzecz Portalu z wyłączeniem punktu 17 i 18 niniejszego Regulaminu.
14) Po rejestracji, zaakceptowaniu Regulaminu jeżeli rejestracja odbywa się w Portalu po raz pierwszy i zakończeniu procedury wyboru Pakietu Premium lub Pakietu Premium Max, Firma zobowiązana jest do dokonania płatności określonej w cenniku wybranego Pakietu. Zobowiązanie do dokonania płatności nie dotyczy Firm korzystających wyłącznie z bezpłatnego Pakietu Standard. W przypadku nie uiszczenia płatności w terminie 14 dni od chwili jej wymagalności Portal e-mechanik.info zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonalności Pakietu Premium lub Pakietu Premium Max polegającego na zmienieniu płatnego Pakietu Premium i Pakietu Premium Max, który został wybrany przez Ogłoszeniodawcę na bezpłatny Pakiet Standard. W okresie zawieszenia, który trwa do czasu dokonania przez Ogłoszeniodawcę płatności nie ma on możliwości skorzystania z innych usług Portalu e-mechanik.info. Okres zawieszenia funkcjonalności Pakietu Premium lub Pakietu Premium Max równoznaczny jest z wykonywaniem usługi i skutkuje wymagalnością wynagrodzenia za wykonywanie usługi Pakietu Premium lub Pakietu Premium Max do czasu wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy. Ogłoszeniodawca nie może ubiegać się w tym przypadku o naprawienie szkody w stosunku do Portalu e-mechanik.info
15) Płatność za świadczone przez Portal e-mechanik.info usługi może być dokonywana w formie płatności tradycyjnych i płatności online. Płatności online obsługiwane są przez Sytem PayPal. Ogłoszeniodawca może dokonać płatności online poprzez kliknięcie w strzałkę „Zapłać online”. Tym samym Ogłoszeniodawca zostaje przekierowany na stronę Systemu PayPal, gdzie udostępnia wymagane do płatności online dane. Administratorem danych osobowych jest PayPal.
16)Portal e-mechanik.info zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie Pakietu Premium i Pakietu Premium Max, jeżeli Ogłoszeniodawca nie uiszcza w terminie 14 dni zobowiązania, o którym mowa w punkcie 16 niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie zostanie dostarczone w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Ogłoszeniodawcę posiada skutek natychmiastowym.
17) W przypadku opóźnienia zapłaty należności, o której mowa w punkcie 14 niniejszego Regulaminu, które przekracza 14 dni, bez względu na możliwość wypowiedzenia umowy przez Portal e-mechanik.info, Portal e-mechanik.info uprawniony jest do dostarczenia pisemnego wezwania do zapłaty Ogłoszeniodawcy, którego koszty w wysokości 5 złotych pokrywa Ogłoszeniodawca. Jeżeli Ogłoszeniodawca nie dokona płatności w określonym w wezwaniu terminie, Portal
e-mechanik.info może przekazać sprawę odzyskania wierzytelności firmie windykacyjnej, o czym Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Ogłoszeniodawca zgadza się na przekazanie danych Firmy i innych informacji niezbędnych do egzekucji wierzytelności firmie windykacyjnej.

18) Portal e-mechanik.info zastrzega sobie prawo do wprowadzania promocji, zmieniania obowiązujących cen udzielania rabatów i wprowadzania bezpłatnych okresów testowych.
19) Ogłoszeniodawca korzystający z Pakietu Standard, Pakietu Premium i Pakietu Premium Max, akceptując poniższy Regulamin wyrażają zgodę na otrzymywanie opinii od Użytkowników, które będą wyświetlane razem z profilem danej Firmy. Ogłoszeniodawcy korzystający z Pakietu Premium i Pakietu Premium Max posiadają prawo do edytowania opinii Użytkowników dotyczących działalności ich Firmy.

Odpowiedzialność

1) Pełną odpowiedzialność za treść ogłoszeń zamieszczonych w portalu ponosi Ogłoszeniodawca.
2) Portal e-mechanik.info nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych ogłoszeń, realizację zawartych na ich podstawie umów, nie bierze udziału w ich zawieraniu czy konfliktach prowadzonych między Użytkownikiem a Ogłoszeniodawcą.
3) Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, awarie, skutki działania siły wyższej, które uniemożliwiają dostęp do Portalu.

Reklamacje

1) Reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w postaci pisemnej dostarczanej na adres właściciela portalu e-mechanik.info
2) Portal zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może ulec wydłużeniu.

Postanowienia końcowe

1) Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązują się zarówno użytkownicy, jak i ogłoszeniodawcy.
2) Niestosowanie się do zasad określonych w Regulaminie przez Firmę zagrożone jest możliwością usunięcia wszystkich jej kont. O poważnych naruszeniach porządku prawnego powiadomione zostaną odpowiednie organy ścigania.
3) Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość zamiany Regulaminu, który obowiązywać będzie od dnia publikacji. O wszelkich zmianach informowani będą Ogłoszeniodawcy, którzy w ciągu tygodnia będą mogli rozwiązać umowę bez ponoszenia odpowiedzialności. Brak sprzeciwu wobec akceptacji nowego Regulaminu, który powinien zostać wyrażony w ciągu 7 dni w postaci wiadomości e-mail zawierającej wyraźne żądanie usunięcia profilu Firmy wysłanej pod adres biuro@e-mechanik.info, jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
4) Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z nim przez Firmę oraz akceptowaniu jego zasad w całości.